Rekisterinpitäjä


Allente Sverige AB 3250428-9

 

1.1.2021 Allente Sverige AB (3250428-9)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Allenten ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Allenten suoramarkkinointirekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot:

  • Nimi
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero (työ, koti, faksi)
  • Sähköposti
  • Kielikoodi (suomi/ruotsi)

Tuotteen tiedot:

  • Asiakkuuden tuotteet ja kestoaika

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Allenten asiakasrekisteri – henkilöt joiden asiakassuhde on päättynyt
  • rekisteröity itse
  • kolmansilta osapuolilta saadut ja/tai ostetut henkilötiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Allente voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.

Allente voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja viranomaisille voimassaolevien säännösten mukaan.

Allente voi luovuttaa tietoja tai niitä voidaan käsitellä samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimesta myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Allente huolehtii siitä, että tietoja suojataan aina lainsäädännön velvoittamien vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelimelle talletetut tiedot
Suoramarkkinointirekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain suoramarkkinointitietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus suoramarkkinointirekisterin tiedoista.

Asiakashallintapalvelin sijaitsee Oslossa. Oslon ja Helsingin välinen yhteys on järjestetty VPN-ratkaisulla ja tietoja suojataan lisäksi palomuurein.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle, ilman aiheetonta viivästystä, mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Allenten asiakaspalvelu: puh. 020 769900 (0,088€min + pvm).

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Allenten asiakaspalveluun: puh. 020 769900 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia suoramarkkinointirekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Allenten asiakaspalveluun.