Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Canal Digital AB (2763962-1)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on toimia Canal Digital AB:n (Canal Digital) asiakkaiden asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Canal Digitalin palveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi laskutustiedoista, sopimuksista, palvelujen käytöstä sekä palvelujen tuottamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 • asiakkuuden hoitamiseen
 • liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin (laskutus, raportointi)
 • Canal Digitalin tarjoamista palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinointiin

Rekisterin tietosisältö

Canal Digitalin asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero (työ, koti, faksi)
 • Kielikoodi (suomi/ruotsi)

Tuotteen tiedot:

 • Asiakkaan tuotteet
 • Tuotteen status (aktiivinen, peruttu tms.)
 • Sopimuskausi
 • Sopimuskauden loppumisajankohta

Tilitiedot:

 • Seuraava laskutuspäivämäärä
 • Laskutustapa (suoraveloitus/lasku)
 • Laskutusväli
 • Tilinumero (tarvittaessa)

Laskutustiedot:

 • Lähetetyt laskut ja niiden eräpäivät
 • Laskujen statukset
 • Laskutusajopäivämäärä
 • Laskutushistoria

Historia

 • Palvelujen käytöstä kertyvät historiatiedot, kuten uudelleenavaukset, sulkemismaksut, tilauselokuvat, korttivaihdot, uudet tilaukset, kampanjoiden loppumiset, yhteydenotot ja uudelleenpäivitykset

Tiedot

 • Asiakasyhteydenottoihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itse antamat tiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Henkilötunnuo
 • Puhelinnumero (työ, koti, faksi)
 • Kielikoodi (suomi/ruotsi)
 • Tiedot asiakkaan valitsemista palveluista

Muut tiedot saadaan itse palveluiden käytön seurauksena. Päivitystietoja saadaan suoraan Postin osoitetietojärjestelmästä ja VRK:n väestötietojärjestelmästä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Canal Digital luovuttaa tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin Canal Digitalin valitsemille yhteistyökumppaneille.
Canal Digital voi luovuttaa tietoja tai niitä voidaan käsitellä samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimesta myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Canal Digital huolehtii siitä, että tietoja suojataan aina lainsäädännön velvoittamien vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain asiakastietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin tiedoista. Asiakashallintapalvelin sijaitsee Oslossa. Oslon ja Helsingin välinen yhteys on järjestetty VPN-ratkaisulla ja tietoja suojataan lisäksi palomuurein.

Manuaalinen aineisto
Tilauslomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, asiakastietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Canal Digitalin asiakaspalveluun: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (Henkilötietolain 30 §). Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Canal Digitalin asiakaspalveluun: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Canal Digitalin asiakaspalvelu: puh. 020 769900 tai www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.

Osana Telenor-konsernia Canal Digital AB noudattaa myös Telenorin yhteisiä tietosuojakäytäntöjä ja -ohjeita. Voit tutustua niihin täällä: www.telenorgroup.com/privacy 

Takaisin

Data Protection Office
privacyoffice@canaldigital.no
+47 994 24 548